Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση Αρχηγού Π.Σ για την ορκωμοσία των ογδόντα δύο (82) υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, έτους 2015 και την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.

Συνάδελφοι,
σας επισυνάπτουμε την Αποφαση Αρχηγού Π.Σ σχετικά με την "Κλήση για ορκωμοσία ογδόντα δύο (82) υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, έτους 2015 και ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης"