Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Κοινοποίηση πίνακα επιλαχόντων Π.Π.Υ (εξ εποχικών) οι οποίοι εντάσσονται στο τέλος του πίνακα των εξ αρχής επιλαχόντων Π.Π.Υ σύμφωνα με την παρ.6 Άρθρο 98 Ν.4249/2014

Συνάδελφοι,
Προς ενημέρωση σας ,κοινοποιούμε την διαταγή του Αρχηγού Π.Σ και τον πίνακα επιλαχόντων Π.Π.Υ (εξ εποχικών)
οι οποίοι εντάσονται στο τέλος του πινακα των εξ αρχής επιλαχόντων Π.Π.Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.6 Άρθρο 98 Ν.4249/2014.

Πρόσκληση Συμμετοχής στο 13ο Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Αριθ. Πρωτ: 1670                                                                    Αθήνα: 18/10/2016
Αρ. Σελίδων: 4
                                                                              Προς
                                                           Σωματεία Μέλη της ΠΟ.Π.Υ.ΣΥ.Π.
“Πρόσκληση Συμμετοχής στο 13ο Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.”
Συνάδελφοι,
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π και της σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων μας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το 13ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στις 20/11/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ στην Αθήνα (για τον ακριβή τόπο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως ).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου θα είναι:
1. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου έτους, ήτοι 2016.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου έτους, ήτοι 2016.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός επόμενου έτους, ήτοι 2017.
5. Ενημέρωση Ταμείου Αλληλοβοήθειας .
6. Ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας .
7. Ενημέρωση επί των Εργασιακών μας θεμάτων.
8. Τοποθετήσεις Συνέδρων.
9. Απαντήσεις Προεδρείου.
10. Λήψη αποφάσεων - ψήφισμα Συνεδρίου.
11. Αρχαιρεσίες - ανάδειξη οργάνων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο δια των αντιπροσώπων τους έχουν τα Σωματεία - Μέλη που έχουν τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων ή έχουν αποστείλει τις καταστάσεις των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που αντιστοιχούν στα ποσά που έχουν κατατεθεί.
Σωματεία - Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορούν να στείλουν αντιπροσώπους με την προϋπόθεση, ότι θα καταβάλλουν το σύνολο των οφειλών τους προς την Ομοσπονδία μέχρι την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου (πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης της συνδρομής τους στην Ομοσπονδία).
Για την νόμιμη συγκρότηση του Συνεδρίου τα Σωματεία - Μέλη θα πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση των τακτικών αντιπροσώπων τους ή των αναπληρωτών αυτών καθώς και το πρακτικό αρχαιρεσιών τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pospid@gmail.com. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018 πέντε ημέρες πριν της ενάρξεως του Συνεδρίου .
Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων αποκλείει γι’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης αντιπροσώπου θα πρέπει το Δ.Σ. του Σωματείου - Μέλους να δηλώσει τα στοιχεία του αναπληρωτή και αναπληρούμενου καθώς και το λόγο αναπλήρωσης.
Η εγγραφή των αντιπροσώπων στις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνει υποχρεωτικά με την επίδειξη της υπηρεσιακής ή πολιτικής ταυτότητας τους.
Για την απρόσκοπτη και έγκαιρη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους αντιπροσώπους σας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για να τους χορηγηθεί συνδικαλιστική άδεια.
Σας υπενθυμίζουμε, ότι βάσει του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας μέχρι πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν της ενάρξεως του Συνεδρίου πρέπει όλοι να έχετε καταθέσει τα έγγραφα, που σας ζητούνται για την συμμετοχή στο Συνέδριο καθώς και τρείς (3) μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου να έχετε καταθέσει τις υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ, Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή και Τριμελή Επιτροπή Ταμείου Αλληλοβοηθείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pospid@gmail.com. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018)
Οι σύνεδροι θα πρέπει να έχουν μαζί την υπηρεσιακή ή πολιτική ταυτότητα τους .
Σας αποστέλλεται με την παρούσα και η αίτηση υποψηφιοτήτων εν όψει του Συνεδρίου μας για την εκλογή Δ.Σ , Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ και την Τριμελή Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Όνομα:…………………………………........... Προς:
Επώνυμο:………………………………………. Δ/Σ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
Όνομα Πατέρα:………………………………
Α.Δ.Τ/ Α.Μ:…………………………………….
Αρ. Τηλ:…………………………………………..
Σωματείο:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Βαθμός:…………………………………………
Συνάδελφοι, σας γνωρίζω, ότι επιθυμώ να συμμετέχω σαν υποψήφιος στις αρχαιρεσίες -ανάδειξη οργάνων της Ομοσπονδίας μας για:
1.Διοικητικό Συμβούλιο: …………
2.Ελεγκτική Επιτροπή : …………..
3.Αντιπρόσωποι Γ.Σ.Ε.Ε: …………….
4.Επιτροπή Ταμ. Αλληλοβοήθειας:………….
Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στο Ψηφοδέλτιο των Αρχαιρεσιών-ανάδειξης οργάνων της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. .
                                                                                             Αθήνα: …...…/11/2016
                                                                                                 ….. Αιτ.....…..
                                                                                          Υπογραφή : ………………………..……………………
1. Σημειώστε με Χ την επιλογή σας
2. Οι υποψήφιοι στις επιλογές 1,3 δεν μπορούν να είναι παράλληλα υποψήφιοι για τις επιλογές 2,4 και αντίστροφα.
3. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σύνεδροι, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει την εισφορά των 100 ευρώ στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
4.Η παρούσα κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pospid@gmail.com. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018 τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.
Παρακαλούμε, όπως τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 213-0329842 ή στο 6959-112364 για να επιβεβαιώσετε ότι παρελήφθη η αίτηση υποψηφιότητος σας .
                                                        Με εκτίμηση
                                                   Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                             Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                                               Τηλ 6945956027

Ερώτηση για σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την πολυεθνική εταιρία FraportΔημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  στις  20/10/2016  ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που παραπέμπει σε ερώτηση της Ν.Δ.  για την κύρωση της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρία Fraport.

Η σχετική ερώτηση αναφέρεται στη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την πολυεθνική εταιρία Fraport  και είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική των  Συμπράξεων Δημόσιου και  Ιδιωτικού Τομέα που οδηγεί στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Επίσης, στην ερώτηση, γίνεται αναφορά για ενδεχόμενη μονιμοποίηση στο Π.Σ., μόνο για τους 600 5ετής συναδέλφους εξ ιδιωτών, από το σύνολο των 4.000 περίπου πενταετών.

Η  ερώτηση  αυτή   της   Ν.Δ.  δημιουργεί  με   αυτόν  τον  τρόπο  έναν   επιπλέον  διαχωρισμό,   στο   ήδη διασπασμένο σύνολο των συναδέλφων 5ετούς θητείας και παραπέμπει στις καλένδες το δίκαιο αίτημα για την καθολική μονιμοποίηση τους.

Είναι γνωστό άλλωστε διαχρονικά, ότι το κόμμα της Ν.Δ. δεν θέλει την ομογενοποίηση του συνόλου του προσωπικού του Π.Σ. με σταθερές σχέσεις για όλους τους 5ετής και συμβασιούχους συναδέλφους.

Το   ερώτημα   της   Ν.Δ.   είναι   πλήρως   συμμορφωμένο   προς   τη   λογική   της   μείωσης   του   μόνιμου προσωπικού,   αφού  την ώρα   που   υποτίθεται ότι   γίνονται  ενέργειες   από  τη Φυσική   Ηγεσία  για   να μονιμοποιηθούν περίπου 2.000 και πλέον συνάδελφοι 5ετούς θητείας (άσχετα αν τελικά ο σχεδιασμός θα γίνει πράξη), ο συγκεκριμένος βουλευτής και το κόμμα του εξαντλούν το ενδιαφέρον τους, μόνο για τους 600 εξ ιδιωτών 5ετής.

Είναι προφανής η προσπάθεια του προεδρείου της Ομοσπονδίας, να προβάλλει το κόμμα της Ν.Δ.

Η   Ομοσπονδία   προσπαθεί   να   καλλιεργήσει   με   τον   τρόπο   αυτό,   νέες   αυταπάτες   και   νέες αναμονές για δήθεν λύση των προβλημάτων μας.

Ταυτόχρονα,   δεν   καταβάλει   καμία   απολύτως   προσπάθεια   για   να   οργανώσει   των   αγώνα   των πυροσβεστών. Αρκείται απλά στο να δημοσιεύει ανακοινώσεις και επίκαιρες ερωτήσεις παραγόντων και  βουλευτών.   Όλα   αυτά   δεν  έχουν   καμία  απολύτως   σχέση  και  δεν  προωθούν   τα  αιτήματα,  τα πραγματικά   προβλήματα   και   τις   ανάγκες   των   πυροσβεστών,   αλλά   και   τα   αναγκαία   μέτραπυροπροστασίας και πυρασφάλειας προς όφελος του λαού.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία
bloko . gr 
ΣΧΟΛΙΟ:   Τώρα εμείς έχουμε πρόωρες εκλογές στην ΠΟΠΥΣΥΠ και αυτή μας λένε μαλακίες.......ΕΡΧΕΤΕ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΒΑΡΥΣ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΑΙΤ................

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΠΥΣΥΠ 3 ΜΗΝΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑΑγαπητοί συνάδελφοι,

ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ  Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΙΦΘΕΙ:

Ο πρόεδρος και το ΔΣ αποφάσισαν με e-mail  να πραγματοποιήσουν έκτακτες εκλογές της ΠΟΠΥΣΥΠ στις 20/11/2016.
Γεννιούνται τα παρακάτω ερωτήματα για τις εκλογές 3 μήνες πριν.
Μετά το έκτακτο ΔΣ, και την έκτακτη σύγκλιση Προέδρων παραμονές του δεκαπενταύγουστου, για «φλέγοντα» θέματα, στην ουσία διαγραφές συναδέλφων, έχουμε άρων – άρων τώρα εκλογές 3 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της ΠΟΠΥΣΥΠ. 
Τι από τα παρακάτω φοβάται το προεδρείο από το μεγάλο νησί;
Α) Ότι με τη μονιμοποίηση (μπορεί και πριν την ώρα του)των 2370 ΠΠΥ δεν θα έχει συμμετοχή στο συνέδριο; Όποτε πάει η αντιπροσωπευτικότητα της Ομοσπονδίας
Β) Να προλάβει το Νοέμβριο μήπως έχει καμιά συμβουλή από τον κολλητό του τον κ. Σταθάκη ότι λεφτά για μονιμοποίηση δεν….. οπότε καήκαμε;
Γ) Να προλάβει την αντιπροσωπευτικότητα της Ομοσπονδίας που φυτοζωεί  ώστε η άλλη Ομοσπονδία που είναι στα σκαριά και γραφτούν τα μέλη να έχουν ήδη ψηφίσει σε αυτόν;
Δ)Την ήττα από τις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια ότι θα επηρεάσουν τις εκλογές της ΠΟΠΥΣΥΠ αν γίνουν τον Φεβρουάριο?
Ε) Επειδή δεν θα ανανεωθούν οι λίστες επιλαχόντων απο τον Υπουργούλη του Προέδρου και τον Γενάρη θα τον έκραζαν στο συνέδριο οι επιλαχόντες.
Πρόεδρε οι πρόωρες εκλογές έχουν ως αρνητικό αποτέλεσμα ο Διοικητικός απολογισμός 3ετιας (2014-2016)της ΠΟΠΥΣΥΠ να είναι ο φτωχότερος από την ίδρυση της :
1)μονιμοποίηση μηδέν.
 2)επιλαχόντες μηδέν.
3)συμβασιούχοι μηδέν.
4)Συνάδελφοι 2008-2009 μηδέν.
5)  Επίδομα οδηγών μηδέν.
6) Μεταθέσεις εποχικών μηδέν.
 7) Καθηκοντολόγιο-άδειες δεν ξέρετε που σας παν τα 4.
8) Μ.Α.Π   ούτε για δείγμα
Σύμφωνα με τις εκλογές στις 19/01/2014 ήταν εγγεγραμμένα 33 Σωματεία, οικονομικά τακτοποιημένα 31, ψηφίσαντα Σωματεία 23 τότε και 98 ψηφίσαντες.
Τώρα με το ζόρι θα παραβρεθούν στην καλύτερη, καμιά 50αριά Σύνεδροι και λιγότερα από 15 Σωματεία από τα 33!!
Την καρέκλα  Πρόεδρε, και τίποτα άλλο .

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016
ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr    mail: pyrosvestes.gr@gmail.com    facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  288                                                                                  ΜΕΓΑΡΑ:  24/10/2016                                                                                                                  
ΠΡΟΣ:
                                                                                     Πίνακες  ανακοινώσεων
                                                                                                         Υπηρεσιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ

ΘΕΜΑ: «Απρεπή, διασπαστική συνδικαλιστική συμπεριφορά Σωματείου και Δευτεροβάθμιου οργάνου».

Απάντηση  σε έγγραφο Σωματείου Κεφαλονιάς που συντάχτηκε από «συντάκτες» της Ομοσπονδίας.
Συνάδελφοι, η ενημέρωση έγινε στη Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως και τόσες άλλες όπου παρευρέθηκα φέτος και καλέστηκα από συναδέλφους και είναι και μέλη μας όπως Τρίκαλα, Λιτόχωρο, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος, Αλόννησο, Σπάρτη, Χαλκίδα, Αγρίνιο,  Μεσολόγγι, Θέρμο, Ναύπακτο, Ελευσίνα, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Βίλια, Μέγαρα, 1η ΕΜΑΚ, Χαλκίδα, Ιστιαία, Μαντούδι, Λίμνη, Αίγιο, Καλάβρυτα, Πάτρα, Πύργος, Κόρινθος, Κιάτο, Λαμία, Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας και αλλού συνεπώς δεν ήταν κρυφό όπως κάνει το προεδρείο της ομοσπονδίας σε καφετέριες στα Μέγαρα..Τώρα ξυπνήσατε. Όλη την Ελλάδα γυρίσαμε και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε τους συναδέλφους ενήμερους στα προβλήματα.
Συνεπώς ήταν παρόντες μικροί, μεγάλοι και ήταν όλοι ενήμεροι στην ΠΥ Αργοστολιού.
Παρευρέθηκαν συνάδελφοι πάνω από τον αριθμό δακτύλων των δυο χεριών όσοι περίπου ήταν παρόντες και στην γενική συνέλευση πριν κάνα 2 χρόνια που παρευρέθηκε πρόεδρος δευτεροβάθμιου   που την πληρώσαμε τριήμερο κάνα 350άρι ευρώ τότε.
Εκ των υπογραφόντων του έγγραφου του σωματείου Κεφαλονιάς  ήρθε προς το τέλος της ενημέρωσης και δεν έβγαλε μιλιά.
Τίποτα από όσα του γράψανε να υπογράψει του συναδέλφου δεν ειπώθηκαν όπως το γνωρίζουν και οι παρόντες.
Να θυμίσω για όσους δεν γνωρίζουν το Σωματείο Κεφαλονιάς συστάθηκε με συνδρομές των κεφαλλήνιων και των συναδέλφων στο σωματείο Μεγάρων που ήταν μέλη για 2 συναπτά έτη πριν την ίδρυσή του. Συνεπώς υπάρχουν και δεσμοί φιλίας με τους συναδέλφους.
Επίσης για όσους δεν γνωρίζουν στην Κεφαλονιά είναι γραμμένοι συνάδελφοι σε 4 Σωματεία στα Σωματεία Βόλου,   Μεγάρων,  ΕΠΠΥΕ   και στο τοπικό Σωματείο.
Επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα για την θερμή υποδοχή που μου κάνουν και την αναγνώριση στο πρόσωπό μου.
Τους ευχαριστώ από καρδιάς.
Να θυμάστε το ψέμα δεν ζει για να γεράσει,
και όποιος δεν διδάσκεται από το παρελθόν είναι υποχρεωμένος να το ξαναζήσει στο μέλλον. Κατανοούμε την σύγχυση του δευτεροβάθμιου οργάνου που δεν έχει να επιδείξει τίποτα συνδικαλιστικά καταφεύγει σε συκοφαντίες και ψέματα για να καλύψει την ανικανότητα του.
Ενόψει της νέας επερχομένης ήττας για τα υπηρεσιακά συμβούλια με μόλις κοντά 75 υποψηφίους που κατέβασαν έναντι των 145 που κατέβασε ο δικός μας συνδυασμός.
Ενόψει τον εκλογών της με αισθητά μειωμένη συμμέτοχη συναδέλφων και Σωματείων.
Ψάχνει πάλι για ενόχους η ομοσπονδία να δικαιολογήσει την ανικανότητα της. Προσπαθώντας να αποσπάσουν ψήφους από τους συναδέλφους κάτω των 45 και των γιώτα διακινώντας ψεύδη. Συνεχίστε να ασχολείστε μαζί μας εμείς θα ασχολούμαστε με την επίλυση των προβλημάτων των Συναδέλφων.
Eμείς τον αγώνα τον κάνουμε όπως ξέραμε τόσα χρόνια.

Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου

-Ο-                                                                                -Ο-
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαντώνης Κωνσταντίνος                   Καρπούζης Φραγκίσκος
                  Τηλ.: 6977.522747


Σας επισυνάπτουμε   ΕΔΩ και απάντηση του ιδρυτικού μέλους και πρώην πρόεδρου του Σωματείου Κεφαλονιάς κ. Άθω Χιόνη που μας την απέστειλε για δημοσίευση.
«ΧΑ! ΧΑ!!! Εδώ Κεφαλονιά. Γελάσαμε σήμερα. Από ποιο ξεχασμένο συρτάρι ξεπήδησε αυτή η σφραγίδα σωματείο;
Εγώ περιμένω απάντηση στην αίτηση παραίτησης από αντιπρόεδρος και διαγραφή μου λόγω ανυπαρξίας του σωματείου, που κατάθεσα στον γραμματέα απ’ τις 11 Απριλίου 2016 και ούτε αριθμό πρωτοκόλλου δεν έχω πάρει ακόμη.
Επίσης ο μέχρι τελευταία, απ’ όσο γνωρίζω, Πρόεδρος έχει μετατεθεί στη Θεσσαλονίκη.
Πότε και που συνήλθε συνδικαλιστικό όργανο που εξέλεγξε ως πρόεδρο τον συνάδελφο που υπογράφει;
Ο συντάκτης του κειμένου δεν γνωρίζει ούτε ότι το σωματείο ιδρύθηκε το 2013 ως αμιγώς πενταετών και καμία τροποποίηση δεν έγινε που να θέτει εκτός τους εποχικούς συναδέλφους;
Έγιναν πρώτη φορά εκλογές το 2013 και έκτοτε καμία γενική συνέλευση, καμία ενημέρωση, καμία ενέργεια. Κρίνετε λοιπόν συνάδελφοι την εγκυρότητά του.
Πειράχτηκε μόνο γιατί ο Παπαντώνης γυρίζει όπως έκανε πάντα ανά την Ελλάδα και ενημερώνει τους συναδέλφους, κάτι που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας απαξιώνει. Μόνο υπόσχεται και αναβάλει. Ακόμα τον περιμένουμε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου απ’ τον Μάρτη και ακόμη δεν ήρθε.
Αν τα υπόλοιπα λίγα σωματεία που έχουν απομείνει στην ομοσπονδία είναι στην ίδια κατάσταση τότε χαλάλι τους.
ΚΡΙΜΑ! Κανένα άλλο σχόλιο προς το παρόν.

Μετά τιμής,
ΧΙΟΝΗΣ  ΑΘΩΣ  Π.Π.Υ.»


ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ